Karta MSDS (ang. material safety data sheets) jest to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować dana substancja lub mieszanina chemiczna. Karta charakterystyki opisuje również jej podstawowe dane fizykochemiczne. Celem karty MSDS jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z substancją, metodach ich zapobiegania oraz procedurach które należy wykonać w razie wystąpienia skażenia.